místo: Přerov
termín projektu / realizace: 2023
stupeň dokumentace: návrh

Areál FOX Laser

Návrh areálu společnosti Fox Laser s.r.o. je situován do obce Henčlov, která je součástí města Přerov. Nově je řešena výrobní hala na kterou navazuje objekt s administrativou, technické zázemí, zázemí pro zaměstnance a navazující zpevněné plochy a areálová komunikace. Nově navržený areál společnosti je umístěn na západním okraji obce v stabilizované ploše. Největší hmotu objektu tvoří výrobní hala, na výrobní halu z jihozápadní strany navazuje nižší přízemní část s dílnou a sklady, vedle dílny je dvoupodlažní část s hygienickým zázemím a ubytováním pro zaměstnance, dále směrem na sever navazuje komunikační krček se schodištěm propojující zázemí pro zaměstnance s dvoupodlažní reprezentativní částí objektu s administrativou. Koncepčně je zástavba navržena formou jednotlivých hmot, které jsou vůči sobě ustoupené nebo předsazené, kdy každá hmota má rozdílnou funkční náplň. Toto je podpořeno různým materiálovým a barevným řešením jednotlivých částí. Dohromady toto hmotové uskupení tvoří jeden kompaktní fungující celek.