Místo: ul. Palackého, Loštice
Termín projektu / realizace: 2015
Stupeň dokumentace: návrh

Bydlení pro seniory - 2. etapa - Loštice

Jedná se o druhou etapu úpravy areálu bývalého zemědělského učiliště na bydlení pro seniory ve městě Loštice. Celková úprava zahrnuje rekonstrukci stávající budovy učiliště, novostavbu budovy v severozápadní části pozemku na místě stávajících přízemních objektů skladů a zázemí, dále úpravu navazujících ploch uvnitř areálu – zpevněné plochy, parkoviště, parková úprava. Ve druhé etapě je řešena novostavba objektu B a úprava navazujících vnitřních ploch areálu.

Novostavba objektu B je umístěna na severní hranici řešeného území. Jedná se o třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu, zastřešený plochou střechou. Tvar a výška objektu je přizpůsoben podmínkám vyplývajícím z daného území. Novostavba je ve třetím nadzemním podlaží propojena krčkem s druhým nadzemním podlažím rekonstruovaného objektu budovy A. Toto propojení v různých podlažích je umožněno rozdílným výškovým osazením objektů, které vyplývá z modelace terénu, a rozdílnou konstrukční výškou podlaží u obou částí. Další propojení objektů je řešeno pomocí technického podzemního kolektoru umístěného v půdorysné stopě propojujícího krčku. Materiálové a barevné řešení novostavby objektu B navazuje na řešení rekonstrukce objektu A a společně tvoří jeden celek. Hlavní hmota novostavby je tvořena šedým kvádrem, který je na jižní straně zakončen stínící konzolou. Stínící konzola přechází v  místě průchodu mezi objektem A a B v zastřešení, které obě stavby spojuje v jeden celek a vytváří kryté propojení mezi západní a východní částí zahrady. Pod zastřešení mezi objekty je vsazen propojující krček. Severní fasáda na hranici parcely je doplněna prosvětlujícími pruhy ze sklobetonových tvárnic.