původní stav
 

Místo: ul. Palackého, Loštice
Termín projektu / realizace: 2015-17 /
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Bydlení pro seniory - Loštice

Jedná se o první etapu úpravy areálu bývalého zemědělského učiliště na bydlení pro seniory ve městě Loštice. Celková úprava zahrnuje rekonstrukci stávající budovy učiliště, novostavbu budovy v severozápadní části pozemku na místě stávajících přízemních objektů skladů a zázemí, dále úpravu navazujících ploch uvnitř areálu – zpevněné plochy, parkoviště, parková úprava. V první etapě je řešena rekonstrukce stávajícího objektu, úprava vnitřních ploch areálu s výhledem na realizaci druhé etapy.

Rekonstrukce budovy je řešena s důrazem na přizpůsobení objektu nové funkci při minimalizaci zásahů do stávající nosné konstrukce a při většinovém zachování členění fasád. Důležitým prvkem, který ovlivňuje celkové uspořádání, je nové umístění hlavního vstupu do budovy. Nově je řešen hlavní bezbariérový vstup na západní straně domu, stávající hlavní vstup na jihovýchodní straně objektu je zrušen a plochy v této části domu jsou využity pro byty. V úrovni podkroví je řešena přístavba a v úrovni 1. podzemního podlaží úprava umožňující využití venkovních teras bytů ve všech podlažích. Terasy jsou navrženy tak, aby každý byt měl přibližně stejnou venkovní plochu. Jsou řešeny jako zastřešená nosná kovová konstrukce s kovovým zábradlím a výraznými plnými žlutými deskami. Dalším výrazným akcentem je ztvárnění nového vstupu se zastřešením.

původní stav