Místo: ul. Olomoucká 224, Uničov
Termín projektu/realizace: 2017-19 / 2020 - 23
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Bytový dům Olomoucká - Uničov

Řešené území se nachází v centru města Uničov. Jedná se o památkovou zónu v blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Objekt určený k rekonstrukci byl dříve využíván jako školní jídelna, nově bude fungovat jako bytový dům s částečným využitím 1.NP pro komerční účely. Vzhledem ke své exponované poloze na nároží při vstupu do historického centra města směrem od Olomouce je kladen důraz na celkové sjednocení objemového řešení a zjemnění měřítka. Barevným řešením je zvýrazněna stávající objemová kompozice, kdy se jedná o dva kvádry zaklesnuté do sebe, které se protínají v místě venkovní terasy. Objem směrem do ulice je předsazen na sloupech před úroveň prvního nadzemního podlaží a vytváří tak kryté závětří. Kvádry jsou od sebe nově barevně odlišeny, venkovní terasa je zkrácena tak, že nepřesahuje hlavní objem domu, ustupující část v úrovni 1.NP a ustupující části u hlavního schodiště na severní a východní fasádě jsou navrženy v odlišném materiálu. Toto řešení podpoří čitelnost objemu stavby. Nové členění okenních otvorů fasád je navrženo tak, aby vzhled domu korespondoval se svým novým využitím a zároveň se lépe začlenil do kontextu okolní zástavby. Vzhledem ke stávajícímu členění objemu není vhodné na novou fasádu použít historizující principy, proto je v úpravě vnějšího vzhledu kladen důraz na to, že se jedná o současnou intervenci.