místo: Uničov
termín projektu / realizace: 2021
stupeň dokumentace: územní studie
spolupráce: Ing. arch. Milan Obenaus

Generála Svobody západ - Uničov

Hlavním záměrem urbanistického návrhu řešeného území je vytvořit ucelenou plochu nové obytné zástavby bytového charakteru, doplněnou odpočinkovými plochami a občanskou vybaveností zvyšující úroveň života a bydlení. Řešené území lze pomyslně rozdělit na několik celků - severní a jižní část s bytovou výstavbou, rozdělenou hlavní příčnou komunikací ve směru Z-V a parkem navazujícím z východu na střed ulice Generála Svobody a ze západu na vstup do zahrádkářské osady. Obě části jsou pak vybaveny v koncové poloze ještě další příčnou komunikací. Severní část obsahuje vybavenost, kterou lze dále dělit na plochu občanského vybavení, rekreace a nábřeží.

 

Území je protkáno novou komunikační sítí. Skrze střední část ulice Generála Svobody povede hlavní průjezd územím s centrálním parkem umístěným severně od komunikace navazujícím na vstup do zahrádkářské osady a vytvářejí spojnici s ulicí Generála Svobody. Severní část ulice Generála Svobody bude protažena a propojena s komunikací vedoucí od vlakového nádraží. Územím bude procházet silniční síť definující orientaci budoucí zástavby především východním a západní směrem a umožňující budoucí napojení území v okolí zahrádkářské osady. Celé území bude pojato jako zóna 30 se zklidněnou dopravou. Silniční síť rozděluje obytnou zástavbu do bloků doplněných o průběžné parky zajišťující lepší prostupnost a větší atraktivitu území. Parky jsou umístěny v jižní, střední i severní části obytné zástavby a je navrženo doplnění o retenční jezírka a drobné sportovní a rekreační prvky. Další park je umístěn podél nábřeží říčky Lukavice. Ulici Generála Svobody na severu odděluje od nově vzniklé plochy občanského vybavení pás s hřišti a sportovišti. Plocha občanského vybavení zahrnuje především komerční stavby s adekvátní úpravou okolních ploch a je do ní zakomponována i stávající budova diskotéky. Předpokládá se, že přízemí bytových domů bude využito pro parkování a doplňkové služby. Služby a drobná komerce bude ve větší míře zastoupena podél příčné hlavní ulice ve střední části území. U hlavní ulice bude rovněž umístěna mateřská škola s hřištěm směrem do parku. Výška bytové zástavby se bude postupně snižovat směrem od ulice Generála Svobody směrem k zahrádkové osadě, v jejímž okolí se v plochách rezervy do budoucna počítá se zástavbou rodinnými domy.