místo: Prostějov, centrum
termín projektu/realizace: 2019
stupeň dokumentace: soutěž

Jižní část centra Prostějova

Nosnou myšlenkou urbanistického návrhu je vymezení hlavní funkční osy, která prochází od ulice Komenského přes prostranství před kulturním domem KASC dále směrem ke kostelu Povýšení svatého kříže. V místech přes které osa prochází je navrženo veřejné prostranství ve formě náměstí nebo parku. Na tato prostranství je navázána vybavenost v podobě kostela, tržnice, kulturního domu a parkovacího domu. V prostoru stávající tržnice je navržena dvoupodlažní zástavba, která odkazuje na dřívější blokovou zástavbu v daném místě. V území je dále řešena dostavba proluk tak, aby objekty výškově a prostorově korespondovaly s okolními budovami a doplnily blokovou strukturu zástavby.

PARKOVACÍ DŮM

Parkovací dům je vzhledem k výšce navazující okolní zástavby navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními a parkováním na střeše. Umístění a hmota parkovacího domu je navržena tak, aby doplnila zástavbu ulic Komenského a Wolkerova a zároveň umožnila vytvoření veřejného prostranství v předprostoru parkovacího domu. U ulice Wolkerova je přízemí parkovacího domu odsazeno od navazujícího stávajícího domu a vytváří tak pasáž propojující jižní část města s centrem v místě stávajícího pěšího propojení. V části přízemí přiléhající k novému prostranství je řešena vybavenost a služby.

TRŽNICE

Nově je tržnice umístěna na místě parkoviště u ulice Křížkovského před kulturním domem KASC. Nová tržnice je třípodlažní budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Tržnice je navržena jako betonový skelet s fasádou tvořenou dřevěnými svislými dřevěnými hranolky, které zajišťují transparentnost tržnice a přitom možnost uzavření. Ve fasádě jsou posuvné stěny rovněž s výplní z dřevěných svislých hranolků, které v době provozu tržnice otevřou celou prodejní plochu do okolí. V podzemním podlaží je umístěno parkoviště a zázemí tržnice. V prvním nadzemním podlaží je navržen hlavní prostor tržnice převýšený přes dvě podlaží. V části na východní straně je rampa do podzemního podlaží, zázemí tržnice napojené na obslužnou komunikaci a schodiště s výtahem. Ve druhém nadzemním podlaží navazuje na schodiště s výtahem zázemí tržnice. Třetí nadzemní podlaží je z větší části tvořeno plochou střechou využívanou jako venkovní pobytová terasa a hřiště.