místo: Výšovice, okres Prostějov
termín projektu / realizace: 2021
stupeň dokumentace: územní studie
spolupráce: Ing. arch. Milan Obenaus

Lokalita Cihelna - Výšovice

Řešené území se nachází v severozápadní části obce Výšovice z větší části v areálu bývalé Cihelny. Hlavním záměrem urbanistického návrhu řešeného území je vytvořit ucelenou plochu nové obytné zástavby rodinného charakteru, doplněnou odpočinkovými plochami zvyšujícími úroveň života a bydlení. Řešené území lze pomyslně rozdělit na dvě výškově oddělené části – plochu Cihelna a Nad Cihelnou. Obě části jsou kromě výškové úrovně rozděleny veřejným prostranstvím parku s podporou rekreačních a sportovních aktivit. Obě úrovně obytné zástavby jsou propojeny terénním schodištěm procházejícím skrze park. Park je řešen v místě svahu oddělující bývalou plochu cihelny od okolí. Plocha Cihelna je pojata jako obytná zóna se zklidněnou dopravou. Vyznačuje se zástavbou vytvářející jasně definovaný uliční profil v kombinaci řadových a samostatně stojících rodinných domů. Řadové domy jsou umístěny v části blíž ke stávající zástavbě obce, dál směrem na sever se zástavba rozvolňuje v podobě samostatně stojících rodinných domů a přechází do parkové úpravy. Plocha Nad Cihelnou se pak vyznačuje volnější zástavbou samostatně stojících rodinných domů a dvojdomů jednotně orientovaných k obslužné komunikaci.