Místo: obec Chudobín, okres Olomouc
Termín projektu / realizace: 2013-2014

Lokalita Z67 - Chudobín

Územní studie prověřuje využití lokality individuálního bydlení pod ozn. Z67 řešené Územním plánem Litovel. Lokalita je řešena jako samostatný obytný soubor s vlastní novou obslužnou komunikací s důrazem na funkční a hlukové odclonění komunikace. Území je řešeno v režimu obytné ulice s upřednostněním chodce v celém profilu komunikace mimo parkovací stání. Území je členěno novou páteřní komunikací ve směru východ – západ. Na páteřní komunikaci je ve východní části napojena vedlejší komunikace, která zpřístupňuje jihovýchodní část řešeného území. Vedlejší komunikace je dále využita pro odstavné parkovací stání. Důležitou součástí návrhu je zeleň. V severní části území, v sousedství s hlavní komunikací, je navržen pás zeleně se stromovou alejí, který komunikaci opticky a hlukově odcloňuje. Ve východní a západní části, v koncových polohách řešené lokality, jsou navržena veřejná prostranství s parkovou úpravou a dětskými hřišti.