Místo: Prostějov
Termín projektu/realizace: 2017
Stupeň dokumentace: územní studie

Plumlovská sever - Silnická, Prostějov

Hlavním záměrem urbanistického návrhu řešeného území je vytvořit ucelenou zástavbu městského charakteru a navázat tak na ulici Plumlovskou jakožto městskou třídu, která by do budoucna měla plnit významnou reprezentativní funkci při vstupu do města Prostějova ze západního směru. Pro dosažení tohoto cíle je u ulice Plumlovská navržena kompaktní zástavba, která se dále na sever směrem k lesoparku Hloučela rozvolňuje. Navržená zástavba jednoznačně definuje hranice města a svou výškovou gradací směrem k ulici Plumlovské akcentuje její význam městské třídy. Struktura zástavby je protkána funkčně propojenými veřejnými prostranstvími v podobě ulic, náměstíček a parkové úpravy. Území plní funkci bydlení doplněnou o komerční parter orientovaný do Plumlovské ulice. Výrazným prvkem v urbanistické koncepci je propojení na lesopark Hloučela ve formě zpevněných prostranství navazující na ulici Plumlovská, které dále přechází v pěší cesty s parkovou úpravou.