místo: Olomouc, městská část Slavonín
termín projektu / realizace: 2020-22
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Řadové domy - Slavonín

Nově navržená zástavba řeší tři řadové domy na jižní straně a jeden dvojdům na severní straně, které jsou umístěny podél nové obslužné komunikace. Nová obslužná komunikace je navržena v režimu obytné zóny, součástí nového uličního profilu je stromořadí, zelené plochy a místa pro zasakování dešťových vod. Řadové domy na jižní straně i dvojdům na severní straně komunikace jsou řešeny jako třípodlažní se zastřešením plochými střechami. Domy se skládají z několika objemů – menších částí – vzájemně mezi sebou propojených. Vzniká tak jakási prostorová stavebnice která dohromady tvoří kompaktní fungující celek. Toto členění vytváří příznivé měřítko domů vzhledem k návaznosti na okolní zahradu a zároveň umožňuje v co nejvyšší míře využít propojení interieru s exterierem ve formě venkovních teras v jednotlivých podlažích. Toto řešení je podpořeno rozdílnou barevností a materiálovým řešením jednotlivých hmot.