místo: Olomouc, část Chválkovice
termín projektu/realizace: 2018-19
stupeň dokumentace: návrh

Subcentrum Mlýn - Olomouc

Subcentrum je tvořeno městskou třídou s vybaveností, na kterou navazuje veřejné prostranství náměstí směrem do ulice Chválkovická. Na městskou třídu dále navazuje zklidněné prostranství vnitrobloku vymezené bytovými domy. Směrem do městské třídy jsou u bytového domu orientované obchodní jednotky výškově navazující na uliční profil. Prostranství vnitrobloku je výškově osazeno cca 1m nad úrovní okolního terénu a navazuje tak na zvýšené první podlaží budovy sila. Vstupy do bytových domů jsou navrženy z prostoru zvýšeného vnitrobloku. Přistavěná část bloku bytových domů je podsklepená s tím, že v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání pro potřeby bytových domů i prostorů kanceláří z budovy sila. Toto řešení umožňuje řešit okolní plochy jako funkční subcentrum s veřejným parterem a optimalizovat zatížení venkovních ploch statickou dopravou. Obytná zástavba dále pokračuje v menším měřítku. Směrem na severozápad území ji doplňují dva nižší bytové domy, které je možno realizovat jednotlivě z důvodu různých vlastníků pozemků. Součástí obou bytových domů je podzemní podlaží, které je využito jako podzemní garáž pro potřeby obyvatel domu. Zvýšená část nad garážemi je využita pro předzahrádky bytových jednotek. Důležitým prvkem je dále park navazující na tyto budovy, který tvoří přechod zastavěné části do volné krajiny.