místo: areál Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, Holice u Olomouce
termín projektu / realizace: 2016-18
stupeň dokumentace: návrh, projekt, interiér

Technologické zázemí

Dostavba univerzitního technologického zázemí respektuje stávající urbanistickou situaci a je řešena s důrazem na to, aby byla čitelná nová funkční náplň. Ke stávající hmotě energocentra je na severní a jižní straně přisazena jednopodlažní hmota zastřešená plochou střechou, v atriu mezi stávajícím energocentrem a zázemím sousedního objektu je řešena dostavba technického objektu jednotky UPS. Exponovaná nárožní hmota v severní části odcloňuje stávající hmotu energocentra. Výrazným akcentem nároží je zastřešené stání na kola a vstup do objektu. Stávající hmota energocentra ve střední části je doplněna o zastřešení závětří na západní straně, které vytváří sjednocující prvek mezi hlavními třemi hmotami. Hmota v jižní části má ryze technický charakter. Jedná se o objem na obdélníkovém půdoryse, jehož západní fasáda je z důvodu vedení stávajících inženýrských sítí odsazená od linie nárožní horloges replica severní hmoty a na východní straně vytváří průchod do technického atria.