Místo: ul. Plumlovská, Prostějov
Termín projektu/realizace: 2016
Stupeň dokumentace: územní studie

Ulice Plumlovská - Prostějov

Řešené území lze rozdělit do tří částí rozdílných jak z hlediska stávajícího, tak budoucího využití. Východní a střední část ulice Plumlovské, která bezprostředně navazuje na centrum města, by měla mít do budoucna charakter plnohodnotné městské třídy. Na tuto městskou třídu navazuje západní část řešeného území v koncové části města, která by měla mít charakter spíše dopravní příjezdové komunikace.

 

Východní a střední část

Hlavním záměrem urbanistického návrhu v části řešené jako městská třída jsou tyto základní principy:

- Doplnění a posílení pěší a cyklistické infrastruktury

- Zklidnění automobilové dopravy

- Zdůraznění městského charakteru veřejných prostranství a parteru a posílit tak jejich společenskou a rekreační funkci

- Zakomponování vzrostlé zeleně v podobě stromořadí

- Vytvoření odpovídajícího počtu parkovacích stání

Snahou je docílit rovnovážného stavu všech druhů dopravy (pěší, cyklistické, automobilové hromadné) ve vztahu k parteru obsahujícímu služby a obchody a vytvořit tak kvalitní městský prostor vyhovující každodenním potřebám městského života. Součástí nové městské třídy by měla být i odpovídající zástavba s občanskou vybaveností v 1.NP navazující na parter městské třídy. Zásobování a vjezdy do nové zástavby bude řešeno z přilehlých obslužných komunikací, ve výjimečných a zdůvodněných případech přímo z městské třídy.

 

Západní část

Západní část řešeného území tvoří okrajovou část města. Uliční profil navazuje na severní straně na plochu určenou pro občanskou vybavenost, na jižní straně na budoucí oplocení zahrad rodinných domů a přechází na západní straně v ustálený uliční profil sousedící obce Mostkovice. Tomuto je přizpůsoben i uliční prostor, který svým uspořádáním reaguje na záměry územního plánu a navazuje na charakter uličního prostoru obce Mostkovice.