místo: ul. Vestecká, Vestec, okres Praha-západ
termín projektu / realizace: 2020-21
stupeň dokumentace: návrh

Vestec náves - obnova centra obce

Záměrem návrhu je vytvoření chybějícího centra obce Vestec na místě, kde historicky náves dříve byla. V koncepci je kladen důraz na funkčnost s tím, aby náves splňovala požadavky na komunitní život v obci a aby se stal pobyt v centru obce příjemnou a vyhledávanou činností. Osa návsi je tvořena místní komunikací, která prostor rozděluje na severní a jižní stranu. Cílem návrhu je toto rozdělení potlačit a obě strany maximálně provázat tak, aby náves fungovala jako kontinuální prostor s oběma stranami na rovnocenné úrovni.

 

Severní strana je co se týká funkčního vymezení určena především pro společné a odpočinkové aktivity v rámci obce. Ve středové části je řešená jako dlážděná plocha, která směrem na východ a západ postupně přechází přes parkovou úpravu odpočinkových a relaxačních ploch do stávajících ploch zeleně. V centrální části je umístěna plocha pro celoroční trhy – farmářské, vánoční. Těžištěm této plochy je stávající vzrostlý smrk který je dnes používán jako vánoční strom a je s ním takto uvažováno i do budoucna. Směrem na západ navazuje plocha pro konání společných venkovních akcí, která dále přechází do parkové úpravy a dále do ploch stávající zeleně. Na východní straně navazuje na zpevněnou plochu tržiště odpočinková plocha s parkovou úpravou. V této ploše je zakomponováno stávající pietní místo s pomníkem a zvonička. Parková úprava dále přechází do stávající zeleně.

 

Jižní strana návsi funguje jako předprostor navazující občanské vybavenosti. Směrem na jih tu na veřejné prostranství navazuje nebo bude navazovat obecní úřad, policie, pošta a kavárna. Mezi obecním úřadem a policií bude umístěno schodiště s odpočinkovými terasami, odkud bude přístupný prostor vnitrobloku budoucí zástavby, kde bude na veřejné prostranství navazovat vybavenost v podobě menších obchodů a služeb a dále vstupy do bytových domů. Součástí prostoru před úřadem je vodní prvek v podobě kašny s tekoucí vodou. Vodní prvek je dále v ploše návsi na jižní straně zastoupen v podobě stávající studny s ruční pumpou, se kterou je se stávajícím využitím počítáno i do budoucna.